Všeobecné obchodní podmínky
Balondekor Production s.r.o.
Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní upravují obchodní podmínky poskytování služeb společnosti Balondekor Production s.r.o. (dále jen „Společnost“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251199, se sídlem v Praze 4, Choceradská 3037/30, 141 00, IČ: O4636414, DIČ: CZ04636414 (dále jen „VOP“).

Vymezení právních vztahů

Právní vztahy mezi Společností a zákazníkem – objednatelem, těmito obchodními podmínkami neupravenými, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění – občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a platnými předpisy upravujícími vztahy mezi Společností a zákazníkem. Případné úpravy těchto podmínek, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou či elektronickou formou.

Služby

Společnost je pořadatelem, spolupořadatelem nebo dodavatelem produkcí a dekorací na společenské, obchodní, kulturní a další obdobné Akce (dále jen „Akce“). Rozsah služeb pro danou Akci je stanoven odsouhlasenou nabídkou/objednávkou.

Objednávka a vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu o realizaci Akce (pořádání, spolupořádání akcí, zprostředkování programu, produkce, dekorací) mezi Společností a objednatelem vzniká na základě uzavření smlouvy o realizaci Akce nebo písemným emailovým potvrzením oběma stranami odsouhlasené nabídky, jejíž součástí jsou tyto VOP.

Nedílnou součástí nabídky je časový plán Akce, rozsah dodávaných služeb, způsob realizace/ provedení/ organizace, rozsah personálního zajištění a cenový rozpočet s odsouhlasenými částkami. V rozpočtu jsou specifikovány fixní částky a částky účtované podle skutečného množství odběru služeb.

Povinnosti dodavatele a objednatele

Objednatel se zavazuje:

Poskytnout Společnosti kontakt na osobu zmocněnou k vyjednávání o Akci a odsouhlasení rozpočtu a kontakt na osobu účastnící se přímo realizace Akce a zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace Akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu. Zmocněná osoba je k dispozici po celou dobu konání Akce na telefonu.

Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné realizaci Akce před realizací Akce i v průběhu realizace Akce. V průběhu vlastní Akce především informace, které by mohly vést k ohrožení bezvadného provedení Akce a bezpečnosti účastníků.

Zajistit naplnění technických požadavků dodavatele (jmenovitě specifikovaných) na Akci.

Zaplatit dodavateli za služby dohodnutou částku, případně dohodnutou zálohu (viz článek 6)

Dodavatel se zavazuje:

Zrealizovat bezvadně program/dekoraci v rozsahu odběratelem odsouhlasené nabídky.

Poskytnout dodavateli kontakt na osobu zmocněnou k vyjednávání o Akci, odsouhlasení rozpočtu a zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace Akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu.

Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné realizaci Akce před realizací Akce i v průběhu realizace Akce. V průběhu vlastní Akce především informace, které by mohly vést k ohrožení bezvadného provedení Akce a bezpečnosti účastníků

Před akcí i v průběhu Akce informovat odběratele o navýšení rozpočtu v důsledku změn v programu (změny konzultované se zmocněnou osobou odběratele, neočekávané změny).

V případě zjištěných nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek, vedoucích k možné reklamaci v rámci dohodnutého rozsahu řeší vzniklé nedostatky dodavatel ihned na místě v rámci svých možností, případně v reklamačním řízení (viz článek 12.)

Cena a platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za služby cenu sjednanou ve smlouvě nebo v odsouhlasené nabídce, a to na základě vystavené faktury nejpozději k datu splatnosti této faktury.

Není-li ve uvedeno jinak, cena nezahrnuje DPH, která bude připočtena dle příslušných právních předpisů. Rozpočet obsahuje položkově rozepsané ceny za fixní a proměnné částky. Dodavatel má vůči objednateli dále nárok na úhradu cestovních nákladů.

V případě, že smlouva nebo odsouhlasená nabídka/objednávka obsahuje zálohu na cenu služeb, zavazuje se ji objednatel dodavateli zaplatit k datu splatnosti dané zálohové faktury. V případě prodlení se zaplacením zálohy je Společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.

Vyúčtování Akce poskytne Společnost odběrateli v co nejkratší době po skončení realizace Akce. Výše účtovaná cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele číslo: 82282522/55OO vedený u Raiffeisen BANK a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, IČ: 49240901.

Komunikace

Veškeré náklady na komunikaci se řídí běžnými tarify operátora.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním závazné objednávky dává zákazník Společnosti svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o svých učiněných nákupech. Společnost se zavazuje nakládat s osobními daty zákazníků důvěrně, veškeré údaje slouží výhradně pro potřeby Společnosti.

Osobní údaje získané Společností v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou dále poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Zákazník má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte prodávajícího na e-mailu Balondekor@Balondekor.cz.

Kvalifikace a bezpečnost

Dodavatel se zavazuje dodat na program animátory, odborné pracovníky či umělce s adekvátním vzděláním, praxí a jazykovým vybavením.

Dodavatel si vyhrazuje právo při špatných povětrnostních podmínkách nebo technických problémech jakéhokoliv důvodu, v rámci zachování bezpečnosti program nebo dekoraci přerušit, posunout v čase nebo nezačít. Výše uvedené konzultuje nejprve se zmocněnou osobou odběratele, kterému předloží pádné důvody.

Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky)

Vyskytnou-li se důvodné okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní realizaci Akce, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila, a to následně:

V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany objednatele náleží dodavateli storno poplatek takto:

v době od 3 do 0 kalendářních dnů před termínem konání je stanoven storno poplatek ve výši 100 % z plné ceny stornovaného programu;

v době od 14 do 3 kalendářních dnů před termínem konání je stanoven storno poplatek ve výši 50% z plné ceny stornovaného programu;

v době od 30 do 14 kalendářních dnů před termínem konání je stanoven storno poplatek ve výši 20% z plné ceny stornovaného programu;

V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany dodavatele náleží objednateli úhrada případných již vzniklých nákladů, spojených se zabezpečením tohoto programu (zálohy subdodavatelům, nákup materiálu či jiné prokazatelně doložitelné položky)

V případě, že objednatel neuhradí dodavateli fakturu podle čl. 6. těchto VOP ke dni její splatnosti, bude odběrateli účtován úrok z prodlení v dohodnuté, respektive zákonné výši.

Pojištění dodavatele

Dodavatel je pojištěn u společnosti Allianz pojištovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8, IČ: 47115971.

Rozsah pojištění: Pojištění odpovědnosti do výše 2.000.000 Kč.

Odpovědnost a reklamace

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb byla při realizaci Akce nižší, než bylo dohodnuto smlouvou nebo odsouhlasenou nabídkou, vzniká odběrateli nárok na reklamaci. Zákazník je povinen oznámit Společnosti vady plnění poskytované Společností v průběhu konání služby tak, aby mohly být Společností odstraněny ještě v jejím průběhu, případně tak, aby mohla být zmírněna vzniklá škoda či jejímu vzniku zabráněno. Nejpozději je však zákazník oprávněn vadu reklamovat do 5 dnů od ukončení poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci služeb zaniká. Dodavatel se zavazuje napravit zjištěný oprávněný nedostatek přímo na Akci nebo poskytnout domluvenou náhradu odběrateli. Dodavatel i odběratel se zavazují poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace.

Společnost neodpovídá za škodu vzniklou v průběhu Akce na majetku zákazníka, jeho obchodních partnerů, hostů, zaměstnanců jakožto i dalších osob jakýmkoliv způsobem se účastnících Akce s výjimkou případů, kdy je Společnost oproti písemnému potvrzení převzala do úschovy.

Závěrečná ustanovení

Není-li ve Smlouvě nebo v těchto VOP stanoveno jinak, je smlouvu možné měnit či zrušit pouze písemně/elektronicky.

Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění Společnost.

V případě sporů vyplývajících ze smlouvy nebo v souvislosti s nimi se smluvní strany zavazují přednostně řešit spory smírnou cestou.

Obě smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámili s obsahem těchto podmínek.

Platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek

Smlouva se řídí zněním VOP účinným v den jejího uzavření.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost od 1.1. 2018.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google